લગ્નગીતો


 • લગ્ન બાજોઠીયો જડીયો…
 • મેં તો થાળ ભર્યો રે શગ મોતીડે રે…
 • ત્રાંબા કુંડી રે નગર સોહામણી…
 • જૂને ગઢથી રે માલણ બેસંતી આવે…
 • જી રે રણઝણ કરતો ભમરો ઊડિયો…
 • ચારે શબદની કોયલ બોલે…
 • ચાર ઘોડાની ઘોડાગાડી અમે રે લઇ આવ્યા…
 • ઊંચા ગઢડા રે વહુને દાદે ચણાવ્યા…
 • કોઈ કયે વનમાં સૂરજ ઊગિયો કોઈ કેયે ચન્દ્રમાના તેજ રે…
 • હાથીદાંતની ચૂડી રે, ચૂડી રૂડી રતનજડી…
 • વનરા તે વનમાં મીંઢોળ ઝાઝાં…
 • લાલ લીલો માંડવો બેની શોભાનો નૈ પાર…
 • સોનાની સાંજી ને રૂપાના મોરવાયા રે…
 • સોનાની સળીએ માંડવો…
 • લાડડી લગ્ન ઉપર લખી કાગળ મોકલે રે…
 • કેસર છાંટી ને લખજો કંકોતરી…
 • કંકુડે છાંટીને લખજો કંકોતરી…
 • માંડવડે કાંઈ ઢાળો ને બાજોઠી કે ફરતી મેલો ને કંકાવતી…
 • માંડવ લીલી આડીને પીળી થાંભલી રે…
 • મારે માંડવ હીરના ચંદરવા ને ચીરના ચંદરવા રે…
 • કંકુડા ઉડે મોંઘા મૂલના હો રાજ…
 • ઊંચો આંબલિયોને થડ રે થોડે રો…
 • આંગણે આસોપાલવના ઝાડ કે બગલા બેસી ગયા રે લોલ…
 • અઘ લાખ ઈંટલડી રે મંગાવો રે, સવા લખી બંગલડી રે ચણાવો રે…
 • નવે નગરથી સોળ સુંદર વાપરી…
 • પાછલી પછીતે બેઠા છે ગણેશ…
 • ઓસરિયાળા ઓરડા રે…
 • ગણેશ દુંદાળા ને મોટી ફાંદાળા…
 • ગરવા ગુણપતિ દિયો મુજને વાણી રે…