Archive

Archive for the ‘કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા’ Category

અમે રે વૈદ અગમ દેશના… – (શીલદાસ – કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

અમે રે વૈદ અગમ દેશના… – (શીલદાસ – કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

અજર પિયાલો મારા સંતો પીવે – લાલ – કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા

અજર પિયાલો મારા સંતો પીવે – લાલ – કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

સંતો ફેરો નામ ની માળા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

સંતો ફેરો નામ ની માળા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.સંતો ! ફેરો નામની માળા,
હે જી તેરા કટે જનમ જંજાળા… સંતો…
ગુરુગમ કેરી કૂંચી કર લે, કટે મોહકા તાળાં
ઈ તાળાંને દૂર કરો તો, ઘટ ભીતર અંજવાળાં… સંતો…
આ કાયામાં પરગટ ગંગા, શીદ ફરો પંથપાળા,
ઈ ગંગામાં અખંડ નાઈ લ્યો, મત નાવ નદિયું નાળા.
આ દિલ ભીતર બુદ્ધિ સમુંદર, ચલત નાવ ચોધાર,
ઈ રે નાવમાં હીરલા માણેક, ખોજે ખોજનહારા… સંતો…
સમરણ કર લે, પ્રાશ્વિત કર લે, ચિત્ત મ કર તું ચાળા,
ખીમદાસ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે, હરદમ બોલે પ્યારા… સંતો…

મુંને ભેટયાં સતગુરુ ભાણા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

મુંને ભેટયાં સતગુરુ ભાણા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જા મુખ સે સીયારામ ના સમર્યા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

જા મુખ સે સીયારામ ના સમર્યા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા,તા મુખમેં તેરે ધૂર પરી …
જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા….૦
રામ નામ બિન રસના કેસી ! કર ઉનકી ટૂકડા ટૂકડી ,
જિન લોચન હરિ રૂપ ન નીરખ્યા, તા લોચન મેં લુણ ભરી ..
જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા….૦.
રતન પદારથ મનુષ્ય જનમ હે, આવત નહીં કુછ ફેર ફરી ,
અબ તેરો દાવ પડયો હે મુરખ કરનાં હોય સો લેને કરી…
જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા….૦
ધિક્ તેરો જનમ જીવન તેરો ધિક્ હે, ધિક્ ધિક્ મનુષ્યકી દેહ ધરી,
જીવત તાત મૂવે નહીં તેરા, કયું તું આયો ગેમાર ફરી…
જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા….૦
પાંવ પસારી સુકૃત નવ કીનો,જપ તપ તીરથે ડગ ના ભરી,
ખીમ કહે નર આયો એસો જાયગો, વા કું ખાલી ખેપ પરી …
જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા….૦

હે રામૈયા તોજા રંગ ઘણેરા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

હે રામૈયા તોજા રંગ ઘણેરા – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.હો રામૈયા તોજા રંગ ઘણા રે, વારી વારી કુરબાન…
હો રામૈયા તોજા રંગ ઘણા રે…..૦
સોળસો ચોપીમાં રાસ રચ્યો રે, કેસર ભીનો કાન,
જિતે જેડો તિતે તેડો, મુંજો મનડો થ્યો મસ્તાન…
હો રામૈયા તોજા રંગ ઘણા રે…..૦
રાવણ મારી વિભિષણ થાપ્યો, હરણાકંસની હાણ
પ્રેહલાદની વ્હાલે પત રાખી , તો ગજ ગુણિકા વેમાન…
હો રામૈયા તોજા રંગ ઘણા રે…..૦
સુખ જો કરતા દુઃખ જો હરતા, નામે વડો નિશાન,
ભગત ઓધારણ ભૂધરો વા લો , મેટી ચારે ખાણ…
હો રામૈયા તોજા રંગ ઘણા રે…..૦
સંત ઓધારણ અસુર સંહારણ, વાલી લાગે તો વાણ,
ખીમદાસ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે, કબુવે ન કેં હાણ…
હો રામૈયા તોજા રંગ ઘણા રે…..૦

બંસરી વાગે ઘેરી ઘેરી – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

બંસરી વાગે ઘેરી ઘેરી – ખીમ સાહેબ (કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.જુઓ ને ગગનાં હેરી ત્યાં બંસરી બાજે ઘેરી ઘેરી…
તરવેણીમાં ટંકશાળ પડત હૈ, તા પર ઝીણી શેરી ,
અખર અજીતા આસન બેઠા, નગર બસાયા ફેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
ઘડી ઘડીનાં ઘડીયાળાં વાગે, ઝીણી ઝીણી વાગે સૂર ઘંટેરી,
ઢોલ નગારાં શરણાયું વાગે, ધૂમ મચી હે ચો ફેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
ગગન મંડળ મેં કર લે વાસા, વહાં હે જોગી એક લહેરી,
નૂરતે સુરતે નામ નીરખ લે , સુખમણા માળા ફેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
સ્વાસ ઉચ્છવાસ દોનું નહીં પહોંચે , વહાં લે લાગી મેરી,
સતગુરુએ મું ને સાન બતાવી , જાપ હે અજપા કેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦
સાચા સતગુરુ નેણે નીરખ્યા, મીટ ગઈ રેન અંધેરી,
ખીમદાસ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે, અબ ચોટ નહીં જમ કેરી…
કોઈ જુઓને ગગનમાં હેરી….૦

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… (કબીર)

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… કબીર – કલયાણદાસ મેસવાણીયા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… કબીર – અમરનાથ નાથજી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી… કબીર – હેમુ ગઢવી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

જોતાં રે જોતાં રે અમને જડિયાં રે સાચાં સાગરનાં મોતી…

લીલાં લીલાં મોતીડાં રે હાં… સંતો ભાઈ ! પીળાં પીળાં…

તખત તરવેણીના તીરમાં… સાચાં સાગરનાં મોતી…

જોતાં રે જોતાં રે…

જીણાં જીણાં મોતીડાં રે… સંતો ભાઈ ! નેણલે પીરોતી

ગગન મંડળમાં હીરલા રે સાચાં સાગરનાં મોતી…

જોતાં રે જોતાં રે…

ઈ રે મોતીડાં રે હાં… સંતો ભાઈ ! કોઈ લાવો ગોતી…

એનો રે બનું રે હું તો દાસ રે… સાચાં સાગરનાં…

જોતાં રે જોતાં રે…

કહત કબીરા રે હાં… સંતો ભાઈ ! સૂનો મેરે સાધુ…

સાધુડાં લેજો રે મોતીડાં ગોતી રે… સાચાં સાગરનાં મોતી…

જોતાં રે જોતાં રે…

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે‚ સ્વામી તમને સૂંઢાળા… (રાવત રણશી)

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે‚ સ્વામી તમને સૂંઢાળા… રાવત રણસી – કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા & પાર્ટી

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.પ્રથમ પહેલા સમરિયે – ગણપતિ – રાવત રણશી – દુલા ભગત

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે‚ સ્વામી ! તમને સૂંઢાળા.. હાં.. હાં.. હાં..

રિદ્ધિ સિદ્ધિના દાતાર દેવતા ! ઋષિમુનિના આગેવાન મારા દેવતા !

મહેર કરોને મહારાજ રે…

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે…૦

માતાજી રે કહીએ જેનાં પારવતી રે સ્વામી ! તમને સુંઢાળા‚

માતાજી રે કહીએ જેનાં હાં હાં હાં‚ એ.. પારવતી રે‚ સ્વામી તમને સુંઢાળા..

પિતાજી રે શંકર દેવ‚ દેવતા ! મહેર કરોને મહારાજ રે…

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે…૦

ઘી રે સીંદુરની સેવા ચડે રે સ્વામી ! તમને સુંઢાળા‚

ઘી રે સીંદુરની રે હાં હાં હાં‚ એ.. સેવા ચડે રે સ્વામી ! તમને સુંઢાળા‚

ગળામાં ફુલડાના હાર મારા દેવતા ! મહેર કરો મહારાજ રે…

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે…૦

કાનમાં કુંડળ ઝળહળે રે સ્વામી ! તમને સુંઢાળા‚

કાનમાં કુંડળ હાં હાં હાં‚ એ… ઝળહળે રે સ્વામી ! તમને સુંઢાળા‚

કંઠે મોતીડાંની માળ મારા દેવતા ! મહેર કરો મહારાજ રે..

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે…૦

રાવત રણશીની વિનતિ રે સ્વામી ! તમને સુંઢાળા‚

રાવત રણશીની હાં હાં હાં‚ એ… વિનતિ રે સ્વામી ! તમને સુંઢાળા‚

ભગતોને કરજો સહાય મારા દેવતા ! મહેર કરો મહારાજ રે..

પરથમ પહેલાં સમરીયે રે…૦

એકલના બેલી મારે મંદીરીયે પધાર્યા – હરજી ભાટી – કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા

એકલના બેલી મારે મંદીરીયે પધાર્યા – હરજી ભાટી – કલ્યાણદાસ મેસવાણીયા અને સાથીઓ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.