ગુણપતિ આવો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાવો… (ભવાનીદાસ)

ગુણપતિ આવો રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાવો… કબીર – ભવાનીદાસ – ધનજીભાઇ ચાવડા

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ગુણપતિ આવો‚ રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાવો‚ નિરભે નામ સુણાવો‚

ગુરુ ! નિરભે નામ સુણાવો‚

સતગુરુજી વિના બાત કેસી ? સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?

કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦

રતન સાગરમાં રતન નિપજે‚ મહાસાગરમાં મોતી‚

ગુરુ ! મહાસાગરમાં મોતી‚

ગુરુગમ વિના બાત કેસી ? સતગુરુજી વિના બાત કેસી ?

સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?

કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦

કોઈ વો’રે ત્રાંબા ને પીત્તળ‚ મારા સતગુરુ વો’રે સાચા હીરલા‚

મારા ગુરુજી વો’રે સાચા હીરલા..

સતગુરુજી વિના બાત કેસી ? સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?

કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦

કોઈ વો’રે સોનાને ચાંદી‚ મારા સતગુરુ વો’રે સાચાં મોતીડાં‚

મારા ગુરુજી વો’રે સાચાં મોતીડાં..

ગુરુગમ વિના બાત કેસી ? સતગુરુજી વિના બાત કેસી ?

સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?

કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦

જોધા પ્રતાપે ભણે ભવાનીદાસ‚ નેક ટેકમેં રહેના‚

મેરે ભાઈ ! નેક ટેકમેં રહેના‚ સંતો નેક ટેકમેં રહેના…

ગુરુગમ વિના બાત કેસી ? સતગુરુજી વિના બાત કેસી ?

સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?

કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply