ગુજરાતી લોકગીતો


 • આવી આવી કાંઈ વગડા વીંધતી – લોકગીત – હિંમતસિંહ ઝણકાટ
 • ઝીલણ તારાં પાણી મુંને… (લોકગીત)
 • વન માળી વન માળી વાટેથીં મળ્યાં વન માળી… (લોકગીત)
 • વાલે મારે અઘોર વનમાં મેલી… (લોકગીત)
 • ઉભી રહે વ્રજનાર – (લોકગીત)
 • સુખનાં સાગર છો તમે શામળા રે… (લોકગીત)
 • શું કરીયે શામળીયો વાલા કેમ કરીયે… (લોકગીત)
 • સખી જો ને છુપાઈ ગયો કાનુડો… (લોકગીત)
 • સહેલી મોરી રે ગોકુળ તે ગામને ગોંદરે… (લોકગીત)
 • રામે નો જાણી પીડ વનમાં રે… (લોકગીત)
 • રામ થોડી થોડી ભક્તિ કરવા દો… (લોકગીત)
 • પ્રભુ પાલવડો પકડી ને ઉભી વાંટ્માં રે… (લોકગીત)
 • પ્રભુજી વનમાં… (લોકગીત)
 • પાણી ગઇ તી રે… (લોકગીત)
 • નાની એવી ગોળી મારા… (લોકગીત)
 • નહી આપું હો નંદજીનાં લાલ રે… (લોકગીત)
 • મેલી દે હાથ દિલ જોબનીયું જાય છે… (લોકગીત)
 • જલ ભરી ને ઘરે જાવું કાનુડા મારે… (લોકગીત)
 • હરિ હરિ તે વનનો મોરલો ગીરધારી રે… (લોકગીત)
 • ઝીંજરી ઝાંખા તમારા ઝાડવાં રે… (લોકગીત)
 • ગુરુ તમને પ્રણામ… (લોકગીત)
 • દાદા હો દિકરી… (લોકગીત)
 • આંગણે રંગ નો છોડ વાલમીયાં… (લોકગીત)
 • અમે ગ્યાં તા મહાદેવ ને મેળે રે… (લોકગીત)
 • આજ રે જોધાણા ગઢને મારગે… (લોકગીત)
 • વાલે પૃથ્વી પ્રમાણે પાયો નખીયો રે – લોકગીત
 • સોના મંદિરે દ્વારકામાં દિવા બળે – લોકગીત
 • કાનુડો કાળજાની કોર છે – લોકગીત
 • કાના ને ભાવે ગોરસડા રે – લોકગીત
 • હરિનું હાલરડુ, ગોવિંદનું હાલરડુ – લોકગીત